fbpx

ໂປຣແກຣມບັນຊີວິສາຫະກິດ (ທັນສະໄໝ)

ໂປຣແກຣມບັນຊີວິສາຫະກິດ (Lao Enterprise Accounting System) AP-Account ເວີຊັນ 2021 (Version 2021) ເປັນໂປຣແກຣມບັນຊີຄອມພິວເຕີ (ບັນຊີທັນສະໄໝ) ເຊິ່ງເປັນໂປຣແກຣມທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຮັບຮອງຈາກກົມບັນຊີ-ກະຊວງການເງິນ ໂປຣແກຣມຈະເປັນລະບົບບັນຊີ 2020 ຜັງບັນຊີໃໝ່ ຫຼື ເລກບັນຊີໃໝ່ 2020 ທີ່ທາງ ກົມບັນຊີ-ກະຊວງການເງິນ ປະກາດໃຊ້, ໂປຣແກຣມບັນຊີທັນສະໄໝ ເປັນລະບົບບັນຊີຄອມພິວເຕີ ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການລາຍງານດ້ານ ການບັນຊີ ແລະ ເໝາະສົມສໍາລັບທຸລະກິດ ທຸກຂະແໜງການເຊັ່ນ: ການບໍລິການ, ການຄ້າ ແລະ ການຜະລິດ, ທີ່ມີການຖືບັນຊີຕາມລະບົບທໍາມະດາ ທີ່ມີການ ກວດນັບສາງເປັນປະຈໍາ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸລະກິດທຸກປະເພດເຊັ່ນ: ບໍລິສັດຈໍາກັດ,ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ, ບໍລິສັດ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ລັດວິສາຫະກິດ, ລັດວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ,ບັນຊີໂຮງງານ ແລະ ອື່ນນໆ.ລະບົບການໃຊ້ງານໄດ້ອອກແບບໃຫ້ໃຊ້ໃນ Windows ງ່າຍສໍາລັບການນໍາໃຊ້ ແລະ ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສະຫຸຼບບັນຊີປະຈໍາວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ.

ສອບຖາມລາຍລະອຽດ

ໂທ/ແອັບ: 02054962465, 02091635456

ໂປຣແກຣມບັນຊີວິສາຫະກິດມີໄວ້ເຮັດຫຍັງ ?
– ເພື່ອບັນທຶກຕິດຕາມລາຍການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ລາຍການທີ່ເກີດຂຶ້ນປະຈຳວັນ ຂອງທຸລະກິດ ຫຼື ບໍລິສັດ
– ເພື່ອສະຫຼຸບລາຍງານຕໍ່ຜູ້ລິຫານ ຫຼື ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຂະແໜງບັນຊີ ປະຈຳວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈຳປີ.
– ເພື່ອຕິດຕາມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ການເງິນ 
– ສ້າງເອກະສານລາຍງານການປະຈຳປີ
– ຊ່ວຍຫຸຼດຂັ້ນຕອນ ແລະ ຫຼຸດຂໍ້ຜິດພາດໃນການສ້າງເອກະສານລາຍງານບັນຊີ
– ເພື່ອຄວາມທັນສະໄໝ ສະດວກ ວ່ອງໄວ ຖືກຕ້ອງແມ່ນຍຳ ແລະ ຊ່ວຍປະຢັດເວລາໃນການສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນ.
ຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງໂປຣແກຣມ:
☑️ ສາມາດເພີ່ມສາຂາ & ເພີ່ມບໍລິສັດໄດ້ບໍຈຳກັດ
☑️ ສາມາດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ຫຼາຍໜ່ວຍ
☑️ ສາມາດບັນທຶກການເຄືອນໄຫວເປັນ 4 ສະກຸນ LAK, THB, USD, EUR & CNY ຫຼື ເພີ່ມໄດ້ບໍຈຳກັດ 
☑️ ລາຍງານໄດ້ເປັນສອງພາສາ (ລາວ ແລະ ອັງກິດ) 
☑️ ເພີ່ມ ຫຼື ລົບ ເລກລະຫັດບັນຊີ
☑️ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຍອດຍົກມາເບື້ອງຕົ້ນ
☑️ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີປະຈຳວັນ
☑️ ລາຍການປັບປຸງບັນຊີເງິນຕາ
☑️ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ
☑️ ລາຍງານປື້ມບັນຊີໃຫຍ່ແຍກປະເພດແບບທົ່ວໄປ
☑️ ລາຍງານປື້ມບັນຊີໃຫຍ່ແຍກປະເພດຕາມມູນຄ່າເດີມ
☑️ ສ້າງໃບດຸ່ນດ່ຽງ ປະຈຳວັນ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ
☑️ ໃບດຸ່ນດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ
☑️ ໃບດຸ່ນດ່ຽງຫຼັງສ້າງບັນຊີຜົນໄດ້ຮັບ
☑️ ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ
☑️ ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ-ຊັບສິນ
☑️ ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ-ໜີ້ສິນ  
☑️ ສາມາດ Backuq-Restore ຂໍ້ມູນເພື່ອການເກັບຮັກສາ ແລະ ສໍາຮອງຂໍ້ມູນ.
☑️ ສາມາດສົ່ງທຸກໆແບບຟອມເອກະສານລາຍງານໄປຍັງ Word, Excel, PDF, RTF ຫຼື ເປັນຮູບແບບອື່ນໆໄດ້ ເພື່ອສະດວກໃນການໃຊ້ງານ
☑️ ຮອງຮັບ Windows 7, Windows 8 ແລະ Windows 10
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໂປຣອກຣມແຕ່ລະ Version
– Standard (ສຳລັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດຽວ)
– Enterprise (ສາມາດ ເພີ່ມສາຂາໄດ້ບໍຈຳກັດ)
– Professional (ສາມາດ ເພີ່ມບໍລິສັດໄດ້ບໍຈຳກັດ)

ໜ້າຕາຂອງໂປຣແກຣມບັນຊີ
AP-ACCOUNT Version 2021

ສອບຖາມລາຍລະອຽດ

ໂທ/ແອັບ: 02054962465, 02091635456

Flag Counter